Hạn mức bảo hiểm và nội dung bảo hiểm

Nội dung chi tiết
Hãy chọn một trường học.


  • Tư vấn sức khỏe 24 giờ
  • Xác nhận và hỗ trợ thanh toán
  • Hỗ trợ ngôn ngữ
  • Hệ thống đăng kí từng loại bảo hiểm
  • Đăt lịch bệnh viện
  • Hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp
  • Do điều kiện bảo hiểm của từng trường Đại học khác nhau, do đó, mời bạn chọn đúng tên trường của mình.
    Nếu bạn không theo học tại bất cứ trường nào, mời bạn vui lòng liên hệ với tổng